Algemene Voorwaarden


Enkele Definities

In deze overeenkomst worden de volgende begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Evenement
Georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot  voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

Gebruiker
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de site/boekingsmodule van de Evenementorganisator voor het Evenement dat deze organiseert.

Wild Bamboo / wildbamboo.be
Zijn handelsmerknamen van een coöperatie tussen OCSC & OMNIWORKS. Activiteiten kunnen zowel onder de firma OCSC of Omniworks vallen. Wanneer er over Wild Bamboo wordt gesproken verwijst men automatisch naar deze twee legale identiteiten. Alle contracten / overeenkomsten zullen gemaakt worden door OCSC en /of OMNIWORKS

Online ticketverkoop valt onder de firma OCSC

Ticket
Toegangsbewijs voor het Evenement georganiseerd door Wild Bamboo.

Algemene Voorwaarden
De voorwaarden voor het gebruik van de site/ticket module; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. Deze zijn terug te vinden in bijlage van deze Algemene Overeenkomst.

Locatie
De plaats(en) waar het Evenement gehouden wordt.

Transactie- en Servicekosten
De kosten die Wild Bamboo in rekening brengt bij Gebruiker voor het gebruik van de site / ticket module

Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud, tenzij anders vermeld. Ticketverkoop op wildbamboo.be valt onder de firma OCSC. OCSC geniet van vrijstelling van BTW. Verkoop van tickets op WILD BAMBOO zijn dus niet onderhevig aan BTW. Tarieven door WILD BAMBOO meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens werkdagen. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Prijzen welke door WILD BAMBOO in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen tenzij anders vermeld.

Website / Store & tickets

Het gebruik van de ticketing module op Wild Bamboo staat de Gebruiker toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door de Evenementenorganisator één of meerdere Ticket(s) te reserveren voor de aangeboden Evenementen op Wild Bamboo en de in ontvangstname van deze.

Wild Bamboo biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij Wild Bamboo een Ticket aan te schaffen. Wild Bamboo verzorgt dus het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en Wild Bamboo.

Wild Bamboo staat de Gebruiker toe een of meerdere Ticket(s) te reserveren tot op de datum die door de Evenementorganisator bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van Ticket(s) de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

Wild Bamboo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Wild Bamboo Tickets te annuleren, wijzigen of te ruilen.

Wild Bamboo garandeert niet dat de site/ticketing module te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Wild Bamboo is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker noch partners voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de site/module.

Wild Bamboo is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker of Partner de site/module (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website.

Wild Bamboo is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Store aan de website brengen.

De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van Wild Bamboo en zijn partners. Wild Bamboo accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van onjuiste en/of foutieve informatie van zijn partners.

Ten laatste binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de Gebruiker de plaatsbewijzen ontvangen via een link verstuurd via E-mail. De Gebruiker wordt geacht deze tickets uit te printen op wit papier en zorgvuldig te bewaren. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het Evenement.

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen binnen 7 werkdagen na verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Indien de Tickets door de Gebruiker niet binnen 7 werkdagen hierna zijn ontvangen, dan dient de Gebruiker schriftelijk (per brief of per e-mail) contact op te nemen met Wild Bamboo (experience[]wildbamboo.be). Na het verstrijken van de genoemde periode gaat Wild Bamboo ervan uit dat de Gebruiker de Tickets in goede orde heeft ontvangen.

Betaling

Wild Bamboo accepteert diverse betaalmethoden via zijn betalingspartner mollie.com . De beschikbaarheid van betaalmethode kan afwijken per Evenement en tijdstip.

De Gebruiker is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden.

Gebruiker betaalt voor de Ticket de door Wild Bamboo bepaalde prijzen zoals vermeld. Voor het gebruik van mollie.com als betalingsprovider worden Transactie- en Servicekosten in rekening gebracht.
De tarieven kan u hier in terugvinden: https://www.mollie.com/be/pricing/
Er wordt ook per ticket 2eur extra service kost in rekening gebracht. De gepubliceerde prijzen zijn steeds alles inclusief.

De Transactie- en Servicekosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de hierboven vermelde kosten.

De prijs vermeld bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De Gebruiker dient deze over te maken aan de organisatie via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestellingsproces. Wanneer deze betaling geschiedt via een rechtstreekse betalingswijze (voorbeelden zijn Visa, Mastercard, ...) verleent de Gebruiker de machtiging te verlenen aan Wild Bamboo of zijn Partner(s) om deze betaling te laten geschieden en over te maken aan Wild Bamboo.

De online prijzen zijn exclusief BTW / 0% Btw tarief vermits de aankoop via de onderneming OCSC gaat en deze onderneming van BTW is vrijgesteld. Tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

Wild Bamboo en zijn partners stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de site te vermijden. Hiermee rekening houdend wijst Wild Bamboo  elke verantwoordelijkheid af indien de Gebruiker de betaling niet voldoet, of de Gebruiker verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere Ticket(s).

Evenement

Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

Wild Bamboo en zijn partners zijn verantwoordelijk voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven de aansprakelijkheid.

Wild Bamboo kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Gebruiker voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

De Evenementorganisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

De Evenementorganisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Verzakingsrecht

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Opzegging, ontbinding en annulatie

Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik er van mogelijk.

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Wild Bamboo aan de Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan. Niet vergoed worden de Transactie- en Servicekosten en eventuele andere extra kosten die de Gebruiker heeft betaald voor de diensten van Wild Bamboo. Wild Bamboo aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Gebruiker mocht lijden.

Wild Bamboo wijst de Gebruiker er op dat de Store betrekking heeft op vrijetijdsbesteding en dat het verzakingsrecht / herroepingsrecht niet van toepassing is.

De door Ticketshop voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Wild Bamboo het recht de overeenkomst tot gebruik van de site / Ticketing module meteen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien de Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of de Gebruiker naar mening van Wild Bamboo fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Wild Bamboo anderszins onregelmatigheden constateert.

Verstrekte gegevens en privacy

Tijdens het gebruik van de site / ticketing module, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Wild Bamboo verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Wild Bamboo hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Gebruiker zal Wild Bamboo deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt WILD BAMBOO, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door WILD BAMBOO tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat WILD BAMBOO toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij/zij dat laten weten via onderstaand formulier of door gebruik te maken van onze online tools. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, door gebruik te maken van onderstaand formulier of door gebruik te maken van onze online tools. Of door gebruik te maken door de online opties. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. WILD BAMBOO behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

WILD BAMBOO verzamelt statistieken over bezoeken aan zijn website onder de URL www.wildbamboo.be en subdomeinen, met het doel de inhoud en functionaliteit van de website te evalueren. Deze gegevens worden onder geen beding overgemaakt aan derden.

Communicatie

Alle e-mailcommunicatie tussen WILD BAMBOO en de klant verloopt via het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een geldig e-mailadres op te geven waarop hij bereikbaar is. De klant zal een wijziging van het door hem opgegeven e-mailadres onmiddellijk doorgeven aan WILD BAMBOO of zelf aanpassen via het controlepaneel dat hem ter beschikking wordt gesteld.

Aansprakelijkheid

Gebruiker vrijwaart Wild Bamboo voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de site verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

Wild Bamboo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de site dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Voor zover Wild Bamboo ondanks het bepaalde in voorgaand artikel wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in voorgaand artikel, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de sitein rekening gebrachte Transactie- en Servicekosten.

Gebruiker vrijwaart Wild Bamboo voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de Store en/of een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

Deze aansprakelijkheidsbeperking van Wild Bamboo beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Wild Bamboo voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Wild Bamboo ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Indien en voor zover Wild Bamboo tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, kan de Gebruiker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijze niet meer van Wild Bamboo verlangd kan worden.

Wild Bamboo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Gebruiker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Gebruiker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

Wild Bamboo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Wild Bamboo. Wild Bamboo aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Algemene Voorwaarden die, al dan niet op verzoek van de Gebruiker niet geheel worden afgewikkeld door Wild Bamboo en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. Voor zover aansprakelijkheid van Wild Bamboo uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Wild Bamboo.

Toepasselijk recht en bevoegdheden

De Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Wild Bamboo is niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig danwel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zijn hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.

In het geval van een betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Leuven, België bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Identiteit van de ondernemers

WILD BAMBOO

OCSC

Betekomsesteenweg 24 bus 6
3130 Begijnendijk
Belgie

Ondernemingsnummer: BE 0860.900.833
Vrijstelling van BTW
IBAN BE15377067375530 - BIC BBRU BE BB – ING

Omniworks Design & Lodging bvba

Celestijnenlaan 60-62
3001 LEUVEN
Ondernemingsnummer: BE 0807 949 028

Wenst u ons te contacteren?

    GDPR: Door bovenstaand vakje aan te vinken (verplicht om te kunnen verzenden) begrijp ik dat dit formulier mijn email adres en ander vrijwillig opgegeven data naar het e-mailadres van wildbamboo doorstuurt zodat men met mij contact kan opnemen. Deze site bewaard bovenstaande gegevens niet.
    Voor meer informatie gelieve onze algemene voorwaarden na te lezen.

    To prevent spam, this site is protected by the Google reCAPTCHA tool. The Google Terms of Service and Google Privacy Policies apply.